کجا گیرکردی تو این دود و دم
دلم لک زده واسه بوسیدنت
برای صدای یه دست کلید
برای تو‌این خونه باز دیدنت
شب چله ی این زمستون‌ کجا
نری توی قلبم زمستون‌بشه
بری من یجوری دعا میکنم
ک اتیش واسه تو گلستون‌بشه
چه حرفایی پشتت شنیدم ولی
کدومش دروغه کدوم بوده راست
چقد سخته بی تو‌خدا شاهده
دلم هیچ وقت انقدبابا نخواست
بابا نخواست